Obsah výuky

Odborné předměty jsou organizovány většinou do čtyř hodinových bloků, které obsahují přednášky a praktická cvičení. Ostatní předměty jsou organizovány buďto čistě jako praktické (Anglický jazyk), nebo čistě přednáškové (Ekonomika a podnikání v praxi nebo Právo v informatice). Těžištěm výuky jsou praktická cvičení na počítačích, při kterých je ve třídě maximálně 16 studentů. V těchto hodinách rovnou procvičujete získané znalosti z přednášek a učíte se ovládat konkrétní techniky. Příklady v odborných předmětech nejsou izolované, ale vzájemně se doplňují a prolínají.

Celkově se vyučovací předměty dělí na povinné a povinně volitelné. Volba plně závisí na vašich požadavcích a lze ji chápat jako vaši specializaci. Nabídka povinně volitelných předmětů se každý rok aktualizuje podle technologických vývojových trendů a samozřejmě také podle požadavků trhu práce.

Obor vzdělání: Informační technologie

Akreditovaný vzdělávací program: 26–47-N/11, Informační a komunikační systémy

Povinné předměty – všeobecné: 1. ZO 1. LO 2. ZO 2. LO 3. ZO 3. LO  
Anglický jazyk 0/5 KZ 0/5 KZ 0/5 ZK       0/15
Odborná angličtina (A)       0/2 KZ 0/5 KZ 0/3 ZK 0/10
Matematika 2/4 KZ 2/4 KZ 2/4 KZ       6/12
Statistika a zpracování dat       2/3 KZ 2/3 KZ   4/6
Fyzika v informačních technologiích 2/0 KZ           2/0
Ekonomika a podnikání v praxi 2/0 KZ 2/0 KZ         4/0
Prezentace a komunikace         0/2 KZ   0/2
Právo v informatice 2/0 KZ           2/0
Povinné předměty – odborné: 1. ZO 1. LO 2. ZO 2. LO 3. ZO 3. LO  
Úvod do programování 2/4 ZK           2/4
Objektové programování   2/4 ZK         2/4
Java v praxi (A)     2/4 KZ 2/4 ZK     4/8
Administrace síťových operačních systémů 2/2 KZ 2/2 KZ 2/4 ZK       6/8
Databázové systémy (A) 2/2 ZK 2/4 ZK 2/4 ZK 2/4 ZK     8/14
Techniky zpracování XML dokumentů     1/1 KZ 1/1 ZK     2/2
Komunikační systémy (A)   2/0 ZK 2/2 ZK 2/4 ZK 2/4 ZK   8/10
PHP a webové aplikace       2/2 KZ 2/2 ZK   4/4
Technické vybavení a architektura výpočetních systémů   2/0 ZK     2/0 ZK   4/0
Seminář k absolventské práci       0/1 Z     0/1
Odborná praxe           0/28 Z 0/28
Povinně volitelné předměty (možný výběr): 1. ZO 1. LO 2. ZO 2. LO (6) 3. ZO (2) 3. LO (8)  
Microsoft .NET Framework             1/1 KZ
Platforma Flash prakticky             1/1 KZ
Bezdrátové sítě             2/2 KZ
Metody a techniky OO tvorby SW             2/2 KZ
Základy 3D grafiky             2/0 KZ
Programování mobilních telefonů             2/0 KZ
Systémové programování             2/2 KZ
Nové IT technologie             2/0 KZ
Seminář k absolutoriu             0/2 KZ
Celkem 31 33 35 32 30 33 194

Anglický jazyk

 • budete rozumět podstatným informacím a hlavním myšlenkám mluveného a psaného projevu z oblasti každodenních komunikačních situací
 • budete schopni formulovat jasné dotazy v návaznosti na četbu a poslech autentických materiálů
 • porozumíte obsahu běžné obchodní korespondence, sestavíte si strukturovaný profesní životopis, průvodní dopis, obchodní dopis
 • budete schopni se bez přípravy zapojit do běžné diskuse a neformální obchodní konverzace
 • budete schopni diskutovat na základní odborná témata z oblasti IT na základě předchozí lexikální a frazeologické průpravy
 • budete schopni obhájit vlastní stanovisko, vyjádřit souhlas či nesouhlas
 • budete schopni popsat graf, vyplnit formulář
 • budete schopni domluvit si telefonicky schůzku, nabídnout a požádat o pomoc, představit a ukončit oficiální prezentaci, napsat neformální a úřední emailové zprávy, psát poznámky z přednášek

Odborná angličtina

 • budete rozumět delším odborným promluvám z IT oboru a budete je umět analyzovat
 • budete schopni vymezit projekt a vytyčit si jednotlivé kroky, cíle, projekt časově rozvrhnout, odhadnout náklady a vytvořit celkový přehled projektu
 • budete schopni analyzovat texty a přednášky z oblasti elektronické komunikace, webového designu, multimédií
 • budete schopni bez přípravy diskutovat na odpovídající téma z oblasti informačních technologií

Matematika

 • budete schopni využívat množinově logický jazyk matematiky
 • pochopíte a budete schopni aplikovat reálné funkce jedné reálné proměnné
 • budete ovládat základy lineární algebry a hlavně budete schopni řešit systém lineárních rovnic
 • naučíte se řešit problémy diferenciálního počtu a využívat diferenciální počet v praktických aplikacích
 • naučíte se používat základní pojmy a konstrukce diskrétní matematiky při exaktní formulaci a řešení praktických úloh v „computer science“

Statistika a zpracování dat

 • budete se orientovat v základních pravděpodobnostních a matematicko-statistických metodách s důrazem na jejich aplikaci
 • seznámíte se s testováním hypotéz o parametrech
 • seznámíte se se základními metodami zkoumání závislostí a odhady regresních parametrů a korelací

Ekonomika a podnikání v praxi

 • pochopíte principy podnikání a podnikatelského prostředí v ČR
 • získáte praktické vědomosti o založení podniku a jeho vedení
 • budete rozumět základům daňové a účetní problematiky
 • zdokonalíte se v prezentačních a komunikačních schopnostech
 • budete se orientovat v otázkách marketingového mixu a jeho vlivu na chod firmy
 • získáte základní dovednosti v oblasti řízení projektů
 • budete schopni chápat techniky a nástroje zahraničního obchodu
 • zjistíte, jak získat podporu v rámci podnikání
 • budete veden k samostatnému řešení projektů a úkolů

Fyzika v informačních technologiích

 • získáte úvodní informace z oboru fyziky, přímo související s vaším zaměřením
 • na technické vybavení počítače a jeho příslušenství budete schopni aplikovat poznatky z oblastí elektrotechniky, elektroniky, fyziky tenkých vrstev, elektromagnetického vlnění, optiky a termodynamiky

Právo v informatice

 • budete se orientovat v základní právní terminologii
 • získáte vědomosti o právech na ochranu osobnosti
 • porozumíte majetkovým vztahům mezi fyzickou osobou, právnickou osobou, státem
 • naučíte se orientovat v zákoníku práce
 • získáte základní znalosti v oblasti autorského práva
 • rozpoznáte případy porušení autorských práv

Prezentace a komunikace

 • pochopíte techniky a styly komunikace
 • získáte praktické dovednosti z oblasti náboru
 • porozumíte pracovní komunikaci
 • zjistíte, jaké jsou typy firemní kultury, pochopíte etické řízení firmy
 • zdokonalíte se v asertivních technikách i v umění jednání s lidmi
 • zorientujete se v zásadách společenské etikety
 • získáte základní dovednosti v oblasti time managementu
 • budete chápat techniky a nástroje řízení
 • budete vedeni k samostatnému řešení projektů a úkolů

Seminář k absolventské práci

 • budete schopni formulovat a analyzovat problém
 • budete schopni formulovat cíl své práce a navrhnout metody řešení
 • budete schopni zpracovat získaná data
 • budete schopni získaná data vhodně interpretovat
 • budete schopni shrnout získané výsledky a vytvořit obecné závěry
 • budete schopni pracovat s odbornou literaturou
 • budete schopni uvádět citace a bibliografické údaje dle požadavků státních norem
 • budete schopni prezentovat svou práci, zdůvodnit výběr tématu, formulaci problému a cíle, použité metody
 • budete schopni vyvodit závěry své práce

Úvod do programování

 • budete schopni používat základní datové typy a řídící struktury
 • seznámíte se s použitím vybraných algoritmů
 • vyzkoušíte si programování v jazyce C a Java
 • naučíte se základy programování jednoduchých programů
 • vyzkoušíte si krokování programu pomocí debuggeru
 • budete schopni určit časovou složitost algoritmů
 • využijete znalostí pro práci se soubory v dalších předmětech
 • seznámíte se se základními pojmy v OOP

Objektové programování v Javě

 • naučíte se pracovat s objekty
 • budete schopni používat objektově orientované programování
 • budete schopni samostatně řešit problémy pomocí programovacího jazyka Java
 • procvičíte si použití programování na různých praktických úlohách

Databázové systémy

 • budete rozumět pojmům entita, relace, atribut, doména, relační schéma, primární klíč, alternativní klíč, cizí klíč, integritní omezení, index
 • seznámíte se s konceptuálním modelováním
 • budete umět navrhnout relační schéma
 • budete schopni používat příkazy pro tvorbu databáze (SQL – DDL)
 • budete schopni prakticky používat širokou škálu příkazů pro vyhledávání a manipulaci s daty databáze (SQL – DML)
 • budete schopni vytvářet aplikace pracující s více databázemi současně
 • naučíte se používat informace ze systémového katalogu
 • budete schopni používat SQL v různých jazykových prostředích (Java, VB)
 • budete schopni používat SQL, jehož tvar se upravuje až při běhu programu
 • naučíte se používat programové techniky prováděné na úrovni databázového stroje
 • naučíte se používat fronty a související technologie (zasílání zpráv)
 • budete umět využívat technologie XML ve spojitosti s relační databází
 • budete schopni používat objekty a uživatelské typy v objektově relačních databázích

Komunikační systémy

 • získáte základní povědomí o technologii síťové komunikace
 • budete schopni porozumět základním pojmům v technologii LAN sítí
 • porozumíte číslování sítí IPv4
 • získáte znalosti o směrování síťového provozu
 • budete schopni nakonfigurovat a spravovat síťové směrovače (routry)
 • porozumíte segmentaci sítí
 • získáte znalosti o filtrování síťového provozu
 • budete schopni nakonfigurovat a spravovat switche
 • porozumíte virtuálním sítím a trunkům
 • získáte základní znalosti o WAN síťovém provozu
 • absolvujete čtyři části kurzu Cisco Net Academy (CCNA 1–4)
 • budete schopni nakonfigurovat a spravovat zabezpečení sítě
 • porozumíte pravidlům zabezpečení

PHP a webové aplikace

 • budete umět vytvářet validní stránky v XHTML + CSS
 • naučíte se základy JavaScriptu
 • budete umět dynamicky generovat stránky v PHP 5
 • budete ovládat základy instalace a administrace serverů Apache s PHP a MySQL
 • osvojíte si základy objektového programování v PHP
 • osvojíte si objektově orientovaný návrh webových aplikací
 • osvojíte si fungování objektů v PHP
 • osvojíte si programování se Zend Frameworkem
 • naučíte se využívat objektovou knihovnu PEAR
 • seznámíte se s celým cyklem tvorby webových aplikací od zadání přes návrh, programování, testování a nasazení
 • seznámíte se s databází PostgreSQL

Java v praxi

 • naučíte se programovat moderní technologie postavené na jazyce Java
 • naučíte se používat naučené teoretické znalosti programování
 • budete prakticky řešit zadané problémy pomocí navržených algoritmů
 • budete samostatně reagovat na nové technologie a využívat jejich předností v praxi
 • plynule se zapojíte do pracovního procesu a budete aplikovat naučené znalosti v praxi
 • budete navrhovat aplikace při použití moderních technologií
 • budete pracovat s verzovacím systémem
 • budete aplikovat naučené znalosti z předchozích předmětů
 • budete pracovat s manuály jednotlivých technologií tak, abyste byli schopni využívat všech dostupných vlastností při řešení problému

Administrace síťových operačních systémů

 • seznámíte se s různými distribucemi Linuxu, s jeho instalací a administrací
 • naučíte se spravovat Windows server
 • budete ovládat základní prvky operačního systému, jako jsou souborové systémy, soubory a adresáře, procesy, roury, pipe
 • budete umět konfigurovat Linux a Windows v rolích souborového, webového, databázového serveru a v roli routeru
 • budete umět používat adresářové služby s protokolem LDAP a jeho modifikacemi či náhradami
 • budete umět používat principy autentizace vzdálených uživatelů
 • seznámíte se s odlišnostmi systémů Linux a Windows

Techniky zpracování XML dokumentů

 • budete rozumět základní koncepci a syntaxi XML dokumentů
 • budete umět vytvořit platný XML dokument a automaticky zkontrolovat jeho platnost
 • budete umět navrhnout definiční popis konkrétního XML dokumentu pomocí validačních technologií DTD a XML-schémat
 • zvládnete technologii XPath 1.0 pro navigaci v XML dokumentech a vyhledávání jejich částí
 • budete schopni provádět transformace XML dokumentů do XML či jiných struktur pomocí transformačního jazyka XSLT 1.0, zvláště do HTML a WML
 • budete prakticky seznámeni s alternativní validační technikou XDEFinic
 • budete umět využívat technologie XML ve spojitosti s relační databází
 • budete umět vyhledávat části XML dokumentů dle vyhledávacího jazyka XQuery 1.0
 • získáte základní informace o standardních technologiích vycházejících z XML
 • osvojíte si SVG značkovací jazyk pro dvojrozměrnou vektorovou grafiku
 • osvojíte si X3D značkovací jazyk pro popis trojrozměrné grafiky
 • budete rozumět ebXML infrastruktuře elektronického obchodování
 • budete rozumět OFX standardizovanému XML formátu pro výměnu finančních informací

Technické vybavení a architektura výpočetních systémů

 • získáte přehled o jednotlivých částech počítače
 • budete rozumět základním kritériím použití těchto komponent
 • budete rozumět funkčním principům jednotlivých komponent počítače
 • seznámíte se s obecnými principy architektury počítačů
 • seznámíte se s obecnými principy architektury výpočetních systémů
 • získáte přehled o základní architektuře výpočetního systému
 • získáte přehled o základních principech výstavby výpočetního systému
 • budete schopni specifikovat požadavky na IT infrastrukturu
 • porozumíte hlavním rizikům v oblasti HW řešení IT infrastruktury

Metody a techniky OO tvorby SW

 • budete umět používat jazyk UML pro vizuální modelování SW systémů
 • seznámíte se s metodikami tvorby SW, jejich výhodami a nevýhodami
 • poznáte základní principy business analýzy pomocí prostředků jazyka UML a budete je umět používat
 • naučíte se modelovat požadavky na SW systémy
 • osvojíte si techniku modelování funkčních a nefunkčních požadavků podle metodiky UP
 • seznámíte se s principy HW a SW architektury
 • naučíte se aplikovat principy architektonického uvažování na case studiích
 • seznámíte se s principy metodiky Colemanovy Fusion a Larmanova OOD
 • budete schopni aplikovat základní metodické principy a postuláty ve své práci a praxi
 • pochopíte a budete využívat principy vzorů v tvorbě SW včetně GoF (návrhových), GRASP, architektonických, kódových a testovacích vzorů
 • budete se orientovat v základních SW technologiích, zejména javovských
 • budete schopni se orientovat v projektové dokumentaci a sami ji upravovat
 • seznámíte se s principy a specifiky tvorby DB aplikací
 • naučíte se vytvářet DB aplikace

Microsoft .NET framework

 • porozumíte základním konceptům platformy .NET
 • budete schopni pracovat s Microsoft Visual Studiem VS 2008
 • porozumíte syntaxi jazyka Visual Basic .NET a C# .NET
 • budete schopni používat objektově orientované programování
 • zvládnete vytvářet desktopové aplikace a využívat asynchronního vo­lání
 • zvládnete vytvářet webové aplikace (ASP.NET, AJAX)
 • zvládnete vytvářet a využívat XML webové služby (WSDL)
 • budete schopni přistupovat k datům v databázi (ADO.NET)
 • zvládnete zpracovávat XML dokumenty (LINQ)
 • zvládnete používat .NET a COM komponenty
 • zvládnete distribuovat aplikace (Assemblies)

Platforma Flash prakticky

 • naučíte se připravovat v prostředí Flash jednoduché i středně pokročilé animace
 • naučíte se používat ve flashových aplikacích interaktivitu a vstup myší i klávesnicí
 • naučíte se rozlišovat a plánovat architekturu větších celků pro web i offline použití
 • naučíte se v prostředí Flashe používat multimediální prvky jako zvuk a video
 • naučíte se používat skriptování v jazyce Actionscript 2 a Actionscript 3
 • naučíte se řídit běh flashové aplikace pomocí externích dat a speciálně XML
 • naučíte se napojit flashovou aplikaci na serverové služby v PHP, ASP.NET apod.
 • naučíte se v prostředí Flashe používat předpřipravené komponenty a získáte povědomí o jejich tvorbě
 • poznáte základy deklarativní tvorby flashových aplikací v prostředí Adobe Flex
 • poznáte rozšíření Flashe pro vytváření desktopových aplikací

Bezdrátové sítě

 • získáte základní znalosti o bezdrátových technologiích
 • porozumíte principům celulárních sítí a jejich specifikám
 • budete schopni nakonfigurovat a spravovat vybrané bezdrátové sítě
 • porozumíte pravidlům zabezpečení bezdrátových sítí

Základy 3D grafiky

 • seznámíte se se základy programového rozhraní pro počítačovou grafiku
 • naučíte se základní transformace v euklidovském prostoru a jejich implementaci pomocí matic
 • dozvíte se, jakým způsobem se definují a ukládají obrazová data
 • naučíte se základní techniky pro ořezávání, stínování a mapování textur

Systémové programování

 • naučíte se aktivně používat nástroje pro řízení verzí projektů
 • budete schopni využívat vlastnosti jednotlivých operačních systémů při vytváření vlastních programů
 • naučíte se vytvářet vlákna ve svých programech
 • budete schopni vyřešit klasické synchronizační úlohy z praxe použitím synchronizačních prostředků (semafory, mutexi)
 • budete schopni ve svých programech využít meziprostorové komunikační prostředky, jako jsou sockety či posílání zpráv

Nové IT technologie

 • seznámíte se s dostupnými nástroji pro vyhledání informací o nejnovějších technologiích v IT
 • získáte možnost vyzkoušet si teoretické znalosti v praxi, které uplatníte při studiu nové technologie s ohledem na zjednodušení řešeného problému
 • získáte potřebné znalosti pro studium dokumentace nových technologií, tím možnost rychlejšího pochopení a následné implementace technologie v rámci předem určeného problému
 • zjistíte možnosti svého uplatnění v IT oboru a následně naleznete vhodné informace pro zvýšení své kvalifikace

Seminář k absolutoriu

 • budete seznámeni s jednotlivými tématy absolutoria
 • zopakujete si již vyučovanou látku v rámci odborných předmětů
 • prokážete znalosti dříve probírané látky daného odborného předmětu, případně si je doplníte a prohloubíte

Programování mobilních telefonů

 • seznámíte se s prostředím pro vývoj aplikací na mobilní telefony
 • vyzkoušíte si vývojový cyklus a používané nástroje
 • seznámíte se s programovým rozhraním dostupným na platformě J2ME
 • naprogramujete si vlastní hru pro svůj mobilní telefon

Odborná praxe

 • upevníte si získané znalosti a dovednosti na konkrétním pracovišti
 • seznámíte se se základními činnostmi a funkcí pracoviště
 • seznámíte se s organizační strukturou pracoviště
 • prakticky uplatníte vědomosti a dovednosti z oblasti informačních technologií
 • získáte dovednosti ve vykonávání cílených činností v konkrétním oddělení
 • samostatně budete řešit jednoduché problémy v pracovním procesu
 • získáte schopnosti samostatně řešit dílčí problémy
 • ovládnete a upevníte si sociální komunikaci na pracovišti
 • prověříte si jazykové znalosti
 • připravíte se pro výkon vlastního povolání
 • získáte studijní materiály a podklady k absolventské prá­ci

Institut informatiky Radlická 591/115
objekt A5
158 00 Praha 5
Telefon: 257 311 119
Mobil: 603 268 495
E-mail: iivos@iivos.cz